מדינויות תשלום וחיוב

משתמשים יקרים,

חברת מדיפדיה בע"מ היא המפיצה הבלעדית של מוצרי לאורקס בישראל וארה"ב והבעלים של אתר לאורקס ישראל ומפעילה אותו. מסמך זה קובע את הקשר שלך עם www.leorexisrael.co.il ("אתר"). הגישה והשימוש באתר זה ובמוצרים והשירותים הזמינים באמצעות אתר זה (ביחד, "השירותים") כפופים לתנאים, התנאים וההודעות הבאים ("תנאי השירות"). על ידי שימוש בשירותים אתה מסכים לכל תנאי השירות, כפי שיעודכנו על ידינו מעת לעת. עליכם לבדוק עמוד זה באופן קבוע כדי לשים לב לכל שינוי שביצענו בתנאי השירות.

הגישה לאתר זה מותרת באופן זמני, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לתקן את השירותים ללא הודעה מוקדמת. לא נישא באחריות אם מסיבה כלשהי אתר זה אינו זמין בכל זמן ובכל תקופה. מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה לחלקים מסוימים או לכל אתר זה.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ("האתרים המקושרים"), אשר אינם מופעלים על ידי www.leorexisrael.co.il ל- www.leorexisrael.co.il אין שליטה על האתרים המקושרים ואינה מקבלת אחריות כלשהי בגינם או בגין כל אובדן או נזק העלולים להיווצר כתוצאה משימושך בהם. השימוש שלך באתרים המקושרים יהיה כפוף לתנאי השימוש והשירות הכלולים בכל אתר כזה.

כל שימוש באתר כפוף לתנאים אלו. כל שירות המוצע באתר וכל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, כפוף לכל האמור בתנאי שימוש אלו, במדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") ובכל הנחיה נוספת או אחרת המפורטת בעמוד ספציפי באתר (כולם יחד ולחוד לפי העניין – "התנאים"). אנא קיראו אותם היטב שכן הם מחייבים אתכם כחוזה מחייב לכל דבר ועניין.

מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע"מ כחוק.

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מדיפדיה בע"מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי  לביצוע עסקת הרכישה.

אם לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של מדיפדיה בע"מ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה.