תקנון

תקנון אתר LEOREX ISRAEL 

אתר LEOREXISRAEL הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי חברת מדיפדיה בע"מ מרח' קדם 122 שוהם. 

מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע"מ כחוק. 

אתר LEOREXISRAEL מציע לעיתים מוצרים במחירים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. 

תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מדיפדיה בע"מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי –אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה –לביצוע עסקת הרכישה. 

לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש. 

פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של מדיפדיה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, 

למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. 

הרוכש מסכים כי מדיפדיה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. 

הרוכש מסכים כי מדיפדיה ו/או לאורקס ישראל רשאית לדוור את הרוכש במייל או באמצעים אחרים אלא אם הרוכש ביקש בפרוש בכתב או באמצעים טכנולוגיים אחרים לא לקבל חומר פרסומי/שיווקי ממדיפדיה ו/או לאורקס ישראל.

ביטול הזמנה והחזרות 

זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר‍ באריזתו המקורית בתנאי שלא נפתח ונעשה בו  שימוש.  

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית  מדיפדיה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ ,  לפי הנמוך מביניהם. 

במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל  הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול. 

החזרת המוצר בעת ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של  החוזה – תיעשה על חשבון הצרכן. בכל מקרה אחר, החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה. 

המוצר יוחזר שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית  מדיפדיה לתבוע את נזקיה מן הרוכש. 

בכל מקרה של החזרה, יש לפנות למוקד שרות הלקוחות תחילה:

טל' 051-200-5325, *5325  או בדוא" ל  CONTACT@LEOREXISRAEL.CO.IL 

כתובת להחזרות: מדיפדיה – ר"ח קדם 122 שוהם 6082731 

באתר תמצא/י מידע המתפרסם מטעם מדיפדיה ו\או לאורקס ישראל‍ ו/או ספקים העובדים עימה ו/או גופים נוספים העובדים 

עימה, כדוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיו"ב.

אנו משקיעים מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות,  שיבושים או אי-דיוקים.

מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה, טיפולים רפואיים ותוספי מזון אינו מהווה עצה רפואית. 

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע  הכלול בהם אינם מתפרסמים על ידנו או על-ידי מי מטעמנו. החברה אינה נושאת באחריות לגביהם. 

במידה שיתברר למדיפדיה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים  לרוכש במקום מגוריו, בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה מדיפדיה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד  אספקת המוצר לרוכש.

במידה ובוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב מדיפדיה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם)  ו/או תבטל את חיוב כרטיס 

האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה. 

כל המבצע פעולת רכישה מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר LEOREXISRAEL כי הוא מכיר כללים אלה, 

מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או  דרישה כנגד לאורקס ישראל  

ו/או מדיפדיה  ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות  מדיפדיה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה. 

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה ,לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם למדיפדיה. מבלי לגרוע  מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו,  לרבות שימוש מסחרי. 

אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך  כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של  מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא  הסכמת בעליהם, מראש ובכתב. 

הגבלת פרטיות 

מדיפדיה מכירה בזכות לקוחותיה להגבלת הפרטיות, ותימנע ככל האפשר מהעברת מידע אודות  לקוחותיה לגורמים נוספים. 

סמכות שיפוט 

על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור המרכז. 

בעת הזמנת מוצר דרך אתר זה. אני מסכים ומאשר שקראתי, הבנתי והסכמתי לכתוב מטה.

האתר לא אחראי לכל טענה ו/או דרישה 

"המזמין" מאשר כי קרא והוא מאשר את תקנון האתר.

"המזמין" מאשר כי האתר לא אחראי לכל טענה ו/או דרישה של "המזמין" בגין המוצר ו/או השירות  אותו הזמין "המזמין" באמצעות האתר.

"המזמין" מאשר כי האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא,  אחריות האתר בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. 

חשוב מאוד !! 

״כל המידע והתכנים באתר הם להעשרת הידע של הקוראים בלבד ואינם מהווים בשום אופן המלצות לטיפולים רפואיים כלשהם או תחליף להתייעצות עם רופאים מומחים״